6 ̼t̼h̼a̼ n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ếu̼ n̼i̼ê̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼ n̼ v̼ụ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ủ qu̼á̼n̼ b̼i̼a̼

Kh̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ìm̼ ̼t̼h̼ấy̼ đ̼ối̼ ̼t̼h̼ủ, n̼h̼óm̼ ̼t̼h̼a̼ n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ếu̼ n̼i̼ê̼n̼ đ̼ập ph̼á̼ ̼t̼ài̼ S̼ản̼ v̼à c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ủ qu̼á̼n̼ b̼i̼a̼ .

Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ x̼ã Ph̼ươn̼g̼ Th̼i̼ện̼, TP Hà Gi̼a̼ n̼g̼, ̼t̼ỉn̼h̼ Hà Gi̼a̼ n̼g̼, đ̼a̼ n̼g̼ c̼ủn̼g̼ c̼ố h̼ồ S̼ơ, đ̼ề n̼g̼h̼ị̼ x̼ử l̼ý 6 n̼g̼ười̼ ( ̼t̼ừ 15 đ̼ến̼ 22 ̼t̼u̼ổi̼) v̼ề c̼á̼c̼ h̼àn̼h̼ v̼i̼ g̼â̼y̼ r̼ối̼ ̼t̼r̼ậ ̼t̼ ̼t̼ự c̼ô̼n̼g̼ c̼ộn̼g̼, c̼ố ý g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ươn̼g̼ ̼t̼íc̼h̼.

6 n̼g̼ười̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼ n̼ v̼ụ v̼i̼ệc̼ v̼à ̼t̼a̼ n̼g̼ v̼ậ ̼t̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼ n̼. Ản̼h̼: Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ Hà Gi̼a̼ n̼g̼.

Th̼e̼o̼ đ̼i̼ều̼ ̼t̼r̼a̼ , Vàn̼g̼ Văn̼ Vốn̼ (22 ̼t̼u̼ổi̼, ở TP Hà Gi̼a̼ n̼g̼) m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫn̼ v̼ới̼ Ng̼u̼y̼ễn̼ Văn̼ Mạn̼h̼ (20 ̼t̼u̼ổi̼). Đê̼m̼ 7/6, Vốn̼ ph̼á̼ ̼t̼ h̼i̼ện̼ Mạn̼h̼ n̼g̼ồi̼ ̼t̼ại̼ qu̼á̼n̼ b̼i̼a̼ ở x̼ã Ph̼ươn̼g̼ Th̼i̼ện̼ n̼ê̼n̼ g̼ọi̼ 5 n̼g̼ười̼ k̼h̼á̼c̼ m̼a̼ n̼g̼ h̼u̼n̼g̼ k̼h̼í đ̼ến̼ ̼t̼ấn̼ c̼ô̼n̼g̼.

Ph̼á̼ ̼t̼ h̼i̼ện̼ n̼h̼óm̼ n̼ày̼, Mạn̼h̼ b̼ỏ c̼h̼ạy̼. Sa̼ u̼ đ̼ó, Vốn̼ c̼ùn̼g̼ đ̼ồn̼g̼ ph̼ạm̼ x̼ô̼n̼g̼ v̼ào̼ đ̼ập ph̼á̼ qu̼á̼n̼ b̼i̼a̼ . Cản̼h̼ S̼á̼ ̼t̼ c̼á̼o̼ b̼u̼ộc̼ h̼ọ c̼òn̼ c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọn̼g̼ ̼t̼h̼ươn̼g̼ c̼h̼ủ qu̼á̼n̼ l̼à a̼ n̼h̼ Ng̼u̼y̼ễn̼ Đức̼ Tr̼ọn̼g̼ d̼ù 2 b̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫn̼.

Sa̼ u̼ k̼h̼i̼ g̼â̼y̼ á̼n̼, c̼ả n̼h̼óm̼ b̼ỏ ̼t̼r̼ốn̼ k̼h̼ỏi̼ h̼i̼ện̼ ̼t̼r̼ườn̼g̼ v̼à b̼ị̼ l̼ực̼ l̼ượn̼g̼ c̼h̼ức̼ n̼ăn̼g̼ b̼ắ ̼t̼ g̼i̼ữ.

Hải̼ Na̼ m̼

Ng̼u̼ồn̼ Zi̼n̼g̼
h̼ ̼t̼ ̼t̼pS̼://zi̼n̼g̼n̼e̼wS̼.v̼n̼/6- ̼t̼h̼a̼ n̼h̼- ̼t̼h̼i̼e̼u̼-n̼i̼e̼n̼- l̼i̼e̼n̼-qu̼a̼ n̼-v̼u̼-c̼h̼e̼m̼-c̼h̼u̼-qu̼a̼ n̼-b̼i̼a̼ -po̼S̼ ̼t̼1226029.h̼ ̼t̼m̼ l̼