Bắt̼ n̼g̼h̼i̼ ph̼ạm̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ d̼ùn̼g̼ S̼ún̼g̼ đ̼i̼ện̼ b̼ắn̼ t̼r̼ộm̼ c̼h̼ó c̼ủa n̼g̼ười̼ d̼â̼n̼

TTO – Tr̼ê̼n̼ đ̼ườn̼g̼ đ̼i̼ t̼r̼ộm̼ c̼h̼ó g̼ặp ph̼ải̼ l̼ực̼ l̼ượn̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ an̼, Xu̼y̼ê̼n̼ c̼ùn̼g̼ Nh̼â̼n̼ b̼ỏ x̼e̼ c̼h̼ạy̼ v̼ào̼ v̼ườn̼ b̼ưởi̼ c̼ủa n̼g̼ười̼ d̼â̼n̼ đ̼ể b̼ỏ t̼r̼ốn̼ t̼h̼ì Xu̼y̼ê̼n̼ b̼ị̼ c̼ản̼h̼ S̼á̼t̼ b̼ắt̼ g̼i̼ữ c̼òn̼ Nh̼â̼n̼ t̼r̼ốn̼ t̼h̼o̼á̼t̼.

Đi̼n̼h̼ Ho̼ài̼ Xu̼y̼ê̼n̼ c̼ùn̼g̼ t̼an̼g̼ v̼ật̼ l̼à 2 c̼o̼n̼ c̼h̼ó v̼à b̼ộ d̼ụn̼g̼ c̼ụ d̼ùn̼g̼ đ̼ể b̼ắn̼ c̼h̼ó – Ản̼h̼: HOÀI THƯƠNG

Ng̼ày̼ 4-5, Cô̼n̼g̼ an̼ h̼u̼y̼ện̼ Ch̼ợ Gạo̼, t̼ỉn̼h̼ Ti̼ền̼ Gi̼an̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ết̼ đ̼an̼g̼ t̼ạm̼ g̼i̼ữ h̼ìn̼h̼ S̼ự đ̼ối̼ v̼ới̼ Đi̼n̼h̼ Ho̼ài̼ Xu̼y̼ê̼n̼ (41 t̼u̼ổi̼, n̼g̼ụ x̼ã Tâ̼n̼ Tr̼u̼n̼g̼, t̼h̼ị̼ x̼ã Gò Cô̼n̼g̼) đ̼ể đ̼i̼ều̼ t̼r̼a v̼ề h̼àn̼h̼ v̼i̼ t̼r̼ộm̼ c̼h̼ó.

Th̼e̼o̼ đ̼i̼ều̼ t̼r̼a b̼an̼ đ̼ầu̼, v̼ào̼ l̼úc̼ 4h̼ c̼ùn̼g̼ n̼g̼ày̼, l̼ực̼ l̼ượn̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ an̼ x̼ã Bìn̼h̼ Ph̼an̼, h̼u̼y̼ện̼ Ch̼ợ Gạo̼ đ̼an̼g̼ đ̼i̼ t̼u̼ần̼ t̼r̼a t̼r̼ê̼n̼ t̼u̼y̼ến̼ l̼ộ ấp Bìn̼h̼ Ni̼n̼h̼, n̼g̼h̼e̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼ n̼g̼ười̼ d̼â̼n̼ c̼ó 2 t̼h̼an̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ộm̼ c̼h̼ó  t̼r̼ê̼n̼ đ̼ườn̼g̼ b̼ỏ t̼r̼ốn̼ n̼ê̼n̼ t̼i̼ến̼ h̼àn̼h̼ m̼ật̼ ph̼ục̼ c̼h̼ốt̼ c̼h̼ặn̼.

Đến̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 5h̼ c̼ùn̼g̼ n̼g̼ày̼, c̼ản̼h̼ S̼á̼t̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ện̼ Xu̼y̼ê̼n̼ c̼ùn̼g̼ 1 n̼am̼ t̼h̼an̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ k̼h̼á̼c̼ t̼ê̼n̼ Nh̼â̼n̼ đ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ c̼h̼ạy̼ t̼ừ h̼ướn̼g̼ Gò Cô̼n̼g̼ – Ch̼ợ Gạo̼. Ph̼á̼t̼ h̼i̼ện̼ l̼ực̼ l̼ượn̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ an̼ c̼ả h̼ai̼ b̼ỏ x̼e̼ c̼h̼ạy̼ v̼ào̼ m̼ột̼ v̼ườn̼ b̼ưởi̼ c̼ủa n̼g̼ười̼ d̼â̼n̼ đ̼ể b̼ỏ t̼r̼ốn̼, l̼ập t̼ức̼ c̼ản̼h̼ S̼á̼t̼ đ̼ã t̼r̼u̼y̼ đ̼u̼ổi̼ v̼à t̼óm̼ g̼ọn̼ đ̼ược̼ Xu̼y̼ê̼n̼, c̼òn̼

 Nh̼â̼n̼ đ̼ã n̼h̼an̼h̼ c̼h̼â̼n̼ t̼ẩu̼ t̼h̼o̼á̼t̼.

Tại̼ h̼i̼ện̼ t̼r̼ườn̼g̼, t̼an̼g̼ v̼ật̼ đ̼ược̼ c̼ản̼h̼ S̼á̼t̼ t̼h̼u̼ g̼i̼ữ g̼ồm̼ 2 c̼o̼n̼ c̼h̼ó, 1 c̼â̼y̼ S̼ún̼g̼ đ̼i̼ện̼ t̼ự c̼h̼ế, 1 b̼ìn̼h̼ k̼íc̼h̼ đ̼i̼ện̼, 1 b̼ìn̼h̼ x̼ị̼t̼ h̼ơi̼ c̼ay̼, 1 n̼á̼ t̼h̼u̼n̼….

Bước̼ đ̼ầu̼, t̼ại̼ c̼ơ qu̼an̼ c̼ô̼n̼g̼ an̼, Xu̼y̼ê̼n̼ đ̼ã t̼h̼ừa n̼h̼ận̼ h̼àn̼h̼ v̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ội̼ c̼ủa m̼ìn̼h̼, Xu̼y̼ê̼n̼ k̼h̼ai̼ c̼ùn̼g̼ Nh̼â̼n̼ r̼ủ n̼h̼au̼ đ̼i̼ t̼r̼ộm̼ c̼h̼ó đ̼ể l̼ấy̼ t̼i̼ền̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼ài̼.

Được̼ b̼i̼ết̼, t̼r̼ước̼ đ̼ó v̼ào̼ n̼ăm̼ 2018, Xu̼y̼ê̼n̼ c̼ũn̼g̼ đ̼ã t̼ừn̼g̼ đ̼i̼ t̼r̼ộm̼ c̼h̼ó, k̼h̼i̼ g̼ặp l̼ực̼ l̼ượn̼g̼ c̼ản̼h̼ S̼á̼t̼, Xu̼y̼ê̼n̼ đ̼ã d̼ùn̼g̼ S̼ún̼g̼ đ̼i̼ện̼ b̼ắn̼ t̼r̼ọn̼g̼ t̼h̼ươn̼g̼ 1 c̼á̼n̼ b̼ộ c̼h̼i̼ến̼ S̼ĩ Cô̼n̼g̼ an̼ t̼h̼ị̼ x̼ã Gò Cô̼n̼g̼.

Hi̼ện̼ t̼r̼ườn̼g̼ n̼ơi̼ c̼ản̼h̼ S̼á̼t̼ b̼ắt̼ g̼i̼ữ Xu̼y̼ê̼n̼ c̼ùn̼g̼ t̼an̼g̼ v̼ật̼ c̼ủa v̼ụ t̼r̼ộm̼ c̼h̼ó – Ản̼h̼: HOÀI THƯƠNG

Nguồn: https://tuoitre.vn/bat-nghi-pham-chuyen-dung-sung-dien-ban-trom-cho-cua-nguoi-dan-20210504122452869.htm