Lãn̼h̼ đ̼ạo̼ ph̼ườn̼g̼ Ph̼ạm̼ Ng̼ũ Lão̼ c̼ó t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệm̼ g̼ì t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ c̼h̼á̼y̼ c̼h̼ết̼ n̼g̼ười̼?

Cô̼n̼g̼ an̼ qu̼ận̼ đ̼ã m̼ời̼ n̼h̼i̼ều̼ n̼g̼ười̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼an̼ đ̼ến̼ v̼ụ c̼h̼á̼y̼ l̼àm̼ 6 n̼g̼ười̼ t̼h̼ươn̼g̼ v̼o̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ S̼á̼n̼g̼ 1/5 l̼ê̼n̼ l̼àm̼ v̼i̼ệc̼. Tr̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệm̼ c̼ủa ph̼ườn̼g̼ r̼a S̼ao̼?

Sá̼n̼g̼ 4/5, PV Bá̼o̼ Gi̼ao̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ã c̼ó c̼u̼ộc̼ t̼r̼ao̼ đ̼ổi̼ v̼ới̼ ô̼n̼g̼ Cao̼ Hồn̼g̼ Vi̼ệt̼ – Ph̼ó Ch̼ủ t̼ị̼c̼h̼ UBND ph̼ườn̼g̼ Ph̼ạm̼ Ng̼ũ Lão̼, qu̼ận̼ 1, TP.HCM l̼i̼ê̼n̼ qu̼an̼ đ̼ến̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ề v̼ụ c̼h̼á̼y̼ c̼h̼u̼n̼g̼ c̼ư c̼ũ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ườn̼g̼ Tr̼ần̼ Hưn̼g̼ Đạo̼ k̼h̼i̼ến̼ 6 n̼g̼ười̼ t̼h̼ươn̼g̼ v̼o̼n̼g̼ v̼ào̼ S̼á̼n̼g̼ 1/5.

Th̼úy̼ Vy̼

Ng̼u̼ồn̼ Gi̼ao̼ Th̼ô̼n̼g̼
h̼t̼t̼pS̼://www.b̼ao̼g̼i̼ao̼t̼h̼o̼n̼g̼.v̼n̼/l̼an̼h̼-d̼ao̼-ph̼u̼o̼n̼g̼-ph̼am̼-n̼g̼u̼-l̼ao̼-c̼o̼-t̼r̼ac̼h̼-n̼h̼i̼e̼m̼-g̼i̼-t̼r̼o̼n̼g̼-v̼u̼-c̼h̼ay̼-c̼h̼e̼t̼-n̼g̼u̼o̼i̼-d̼505143.h̼t̼m̼l̼