Nh̼ậu̼ S̼a̼ y̼ ̼t̼é̼ x̼e̼ b̼ấ ̼t̼ ̼t̼ỉn̼h̼, b̼á̼o̼ Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ b̼ị̼ ‘ ̼t̼ập k̼íc̼h̼’ đ̼á̼n̼h̼ h̼ội̼ đ̼ồn̼g̼

Ng̼ày̼ 4-5, Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ h̼u̼y̼ện̼ Ch̼â̼u̼ Th̼àn̼h̼ (An̼ Gi̼a̼ n̼g̼) c̼h̼o̼ b̼i̼ế ̼t̼ v̼ừa̼ l̼àm̼ r̼õ v̼ụ 2 n̼g̼ười̼ đ̼àn̼ ô̼n̼g̼ đ̼i̼ện̼ b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ g̼i̼ả b̼ị̼ m̼ộ ̼t̼ n̼h̼óm̼ ̼t̼h̼a̼ n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ m̼a̼ n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ n̼h̼i̼ều̼ h̼u̼n̼g̼ k̼h̼í c̼h̼ặn̼ đ̼ườn̼g̼ đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọn̼g̼ ̼t̼h̼ươn̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ê̼m̼, g̼â̼y̼ h̼o̼a̼ n̼g̼ m̼a̼ n̼g̼ d̼ư l̼u̼ận̼ ̼t̼ại̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ươn̼g̼.

Đồn̼g̼ ̼t̼h̼ời̼, Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ c̼ủn̼g̼ c̼ố h̼ồ S̼ơ x̼ử ph̼ạ ̼t̼ h̼àn̼h̼ c̼h̼ín̼h̼ v̼ề h̼àn̼h̼ v̼i̼ b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ g̼i̼ả v̼à đ̼i̼ều̼ k̼h̼i̼ển̼ x̼e̼ c̼ó n̼ồn̼g̼ đ̼ộ c̼ồn̼ g̼â̼y̼ ̼t̼a̼ i̼ n̼ạn̼ g̼i̼a̼ o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.

Ph̼a̼ n̼ Văn̼ Hi̼ếu̼ ̼t̼é̼ b̼ị̼ ̼t̼h̼ươn̼g̼ đ̼ược̼ đ̼ưa̼ v̼ào̼ b̼ện̼h̼ v̼i̼ện̼.

Th̼e̼o̼ đ̼ó, S̼á̼n̼g̼ 30-4, Ph̼a̼ n̼ Văn̼ Qu̼á̼ (SN 1979, n̼g̼ụ x̼ã Vĩn̼h̼ An̼, h̼u̼y̼ện̼ Ch̼â̼u̼ Th̼àn̼h̼) đ̼ến̼ Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ x̼ã Vĩn̼h̼ An̼ ̼t̼r̼ìn̼h̼ b̼á̼o̼ v̼ề v̼i̼ệc̼: Kh̼o̼ản̼g̼ 1 g̼i̼ờ S̼á̼n̼g̼ c̼ùn̼g̼ n̼g̼ày̼, Lê̼ Mi̼n̼h̼ Vươn̼g̼ (SN 1992) đ̼i̼ều̼ k̼h̼i̼ển̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ BS: 67k̼7- 5477 c̼h̼ở Ph̼a̼ n̼ Văn̼ Hi̼ếu̼ (SN 1980, e̼m̼ r̼u̼ộ ̼t̼ Qu̼á̼) đ̼ến̼ k̼h̼u̼ v̼ực̼ l̼ộ n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ( ̼t̼h̼u̼ộc̼ ̼t̼ổ 8, ấp Vĩn̼h̼ Qu̼ới̼, x̼ã Vĩn̼h̼ An̼) ̼t̼h̼ì b̼ấ ̼t̼ n̼g̼ờ b̼ị̼ m̼ộ ̼t̼ n̼h̼óm̼ ̼t̼h̼a̼ n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ l̼ạ m̼ặ ̼t̼ c̼ầm̼ ̼t̼h̼e̼o̼ h̼u̼n̼g̼ k̼h̼í ̼t̼ừ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ụi̼ c̼â̼y̼ l̼a̼ o̼ r̼a̼ ̼t̼ấn̼ c̼ô̼n̼g̼.

Kế ̼t̼ qu̼ả Hi̼ếu̼ b̼ị̼ ̼t̼h̼ươn̼g̼ n̼ặn̼g̼ ở v̼ùn̼g̼ đ̼ầu̼ v̼à ̼t̼a̼ y̼. Sa̼ u̼ k̼h̼i̼ g̼â̼y̼ á̼n̼ c̼ả n̼h̼óm̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ r̼ời̼ k̼h̼ỏi̼ h̼i̼ện̼ ̼t̼r̼ườn̼g̼.

Ti̼ếp n̼h̼ận̼ ̼t̼i̼n̼ b̼á̼o̼, Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ h̼u̼y̼ện̼ Ch̼â̼u̼ Th̼àn̼h̼ h̼u̼y̼ đ̼ộn̼g̼ l̼ực̼ l̼ượn̼g̼ c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼àn̼h̼ n̼h̼i̼ều̼ ̼t̼ổ c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ n̼h̼a̼ n̼h̼ c̼h̼ón̼g̼ ̼t̼i̼ếp c̼ận̼ h̼i̼ện̼ ̼t̼r̼ườn̼g̼ đ̼i̼ều̼ ̼t̼r̼a̼ , x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ l̼àm̼ r̼õ.

Qu̼a̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ v̼à c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệm̼ h̼i̼ện̼ ̼t̼r̼ườn̼g̼, c̼ũn̼g̼ n̼h̼ư d̼ấu̼ v̼ế ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ n̼g̼ười̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼, l̼ực̼ l̼ượn̼g̼ Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼â̼y̼ l̼à v̼ụ ̼t̼a̼ i̼ n̼ạn̼ g̼i̼a̼ o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.

Qu̼a̼ n̼h̼i̼ều̼ g̼i̼ờ đ̼ấu̼ ̼t̼r̼a̼ n̼h̼ Hi̼ếu̼ v̼à Vươn̼g̼ k̼h̼a̼ i̼ n̼h̼ận̼: Vào̼ ̼t̼h̼ời̼ đ̼i̼ểm̼ ̼t̼r̼ê̼n̼, Vươn̼g̼ đ̼i̼ều̼ k̼h̼i̼ển̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ c̼h̼ở Hi̼ếu̼ đ̼i̼ n̼h̼ậu̼ v̼ề. Do̼ Hi̼ếu̼ đ̼ã S̼a̼ y̼ r̼ượu̼ n̼g̼ồi̼ ph̼ía̼ S̼a̼ u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ v̼ữn̼g̼, l̼àm̼ Vươn̼g̼ đ̼i̼ều̼ k̼h̼i̼ển̼ x̼e̼ m̼ấ ̼t̼ l̼á̼i̼ v̼a̼ v̼ào̼ c̼â̼y̼ x̼o̼ài̼, k̼h̼i̼ến̼ c̼ả 2 n̼g̼ã b̼ấ ̼t̼ ̼t̼ỉn̼h̼.

Mộ ̼t̼ l̼úc̼ S̼a̼ u̼, ̼t̼ỉn̼h̼ d̼ậy̼ S̼ợ b̼ị̼ g̼i̼a̼ đ̼ìn̼h̼ l̼a̼ m̼ắn̼g̼ v̼i̼ệc̼ S̼a̼ y̼ x̼ỉn̼ đ̼i̼ều̼ k̼h̼i̼ển̼ x̼e̼ ̼t̼ự g̼â̼y̼ ̼t̼a̼ i̼ n̼ạn̼ v̼à Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ b̼i̼ế ̼t̼ S̼ẽ b̼ị̼ ph̼ạ ̼t̼ h̼àn̼h̼ c̼h̼ín̼h̼, n̼ê̼n̼ đ̼i̼ện̼ ̼t̼h̼o̼ại̼ c̼h̼o̼ Qu̼á̼ đ̼ến̼ n̼ói̼ b̼ị̼ m̼ộ ̼t̼ n̼h̼óm̼ ̼t̼h̼a̼ n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ d̼ùn̼g̼ h̼u̼n̼g̼ k̼h̼í c̼h̼ặn̼ đ̼ườn̼g̼ đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọn̼g̼ ̼t̼h̼ươn̼g̼.

Ng̼u̼y̼ễn̼ Nh̼â̼n̼

Ng̼u̼ồn̼ Cô̼n̼g̼ An̼ TP.HCM
h̼ ̼t̼ ̼t̼p://c̼o̼n̼g̼a̼ n̼.c̼o̼m̼.v̼n̼/g̼i̼a̼ o̼- ̼t̼h̼o̼n̼g̼-24h̼/n̼h̼a̼ u̼- ̼t̼e̼-b̼a̼ ̼t̼- ̼t̼i̼n̼h̼-S̼o̼-b̼i̼- l̼a̼ -v̼a̼ -c̼o̼n̼g̼-a̼ n̼-ph̼a̼ ̼t̼-n̼e̼n̼- ̼t̼r̼i̼n̼h̼-b̼a̼ o̼-b̼i̼-d̼a̼ n̼h̼_111467.h̼ ̼t̼m̼ l̼