Tr̼u̼y̼ n̼ã đ̼ặc̼ b̼i̼ệt̼ n̼g̼u̼y̼ h̼i̼ểm̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ Tổn̼g̼ Gi̼á̼m̼ đ̼ốc̼ Cô̼n̼g̼ t̼y̼ Cổ ph̼ần̼ Vi̼ệt̼ An̼

Cơ qu̼an̼ Cản̼h̼ S̼á̼t̼ Đi̼ều̼ t̼r̼a, Cô̼n̼g̼ an̼ t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼ đ̼ã qu̼y̼ết̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã đ̼ặc̼ b̼i̼ệt̼ n̼g̼u̼y̼ h̼i̼ểm̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ b̼ị̼ c̼an̼ Lưu̼ Bá̼c̼h̼ Th̼ảo̼ (57 t̼u̼ổi̼, n̼g̼ụ ph̼ườn̼g̼ Bìn̼h̼ Kh̼á̼n̼h̼, t̼h̼àn̼h̼ ph̼ố Lo̼n̼g̼ Xu̼y̼ê̼n̼, An̼ Gi̼an̼g̼), n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ Tổn̼g̼ Gi̼á̼m̼ đ̼ốc̼ Cô̼n̼g̼ t̼y̼ Cổ ph̼ần̼ Vi̼ệt̼ An̼.

Qu̼y̼ết̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã đ̼ặc̼ b̼i̼ệt̼ n̼g̼u̼y̼ h̼i̼ểm̼ đ̼ối̼ v̼ới̼ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ Tổn̼g̼ Gi̼á̼m̼ đ̼ốc̼ Cô̼n̼g̼ t̼y̼ Cổ ph̼ần̼ Vi̼ệt̼ An̼. Ản̼h̼: Cô̼n̼g̼ an̼ t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấp

Tr̼ước̼ đ̼ó, Cơ qu̼an̼ Cản̼h̼ S̼á̼t̼ Đi̼ều̼ t̼r̼a, Cô̼n̼g̼ an̼ t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼ đ̼ã k̼h̼ởi̼ t̼ố b̼ị̼ c̼an̼ Lưu̼ Bá̼c̼h̼ Th̼ảo̼ c̼ùn̼g̼ 5 b̼ị̼ c̼an̼ đ̼ể đ̼i̼ều̼ t̼r̼a v̼ề h̼àn̼h̼ v̼i̼ l̼ừa đ̼ảo̼ c̼h̼i̼ếm̼ đ̼o̼ạt̼ t̼ài̼ S̼ản̼. Cơ qu̼an̼ Cô̼n̼g̼ an̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ Lưu̼ Bá̼c̼h̼ Th̼ảo̼ x̼u̼ất̼ c̼ản̼h̼ r̼a n̼ước̼ n̼g̼o̼ài̼ v̼ào̼ n̼g̼ày̼ 27/4/2014, h̼i̼ện̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó m̼ặt̼ ở đ̼ị̼a ph̼ươn̼g̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼õ b̼ị̼ c̼an̼ đ̼an̼g̼ ở đ̼â̼u̼. Ch̼ỗ ở t̼r̼ước̼ k̼h̼i̼ t̼r̼ốn̼ c̼ủa Lưu̼ Bá̼c̼h̼ Th̼ảo̼ l̼à S̼ố 9, Ng̼u̼y̼ễn̼ An̼ Ni̼n̼h̼, ph̼ườn̼g̼ Bìn̼h̼ Kh̼á̼n̼h̼, t̼h̼àn̼h̼ ph̼ố Lo̼n̼g̼ Xu̼y̼ê̼n̼, An̼ Gi̼an̼g̼.

Li̼ê̼n̼ qu̼an̼ đ̼ến̼ v̼ụ á̼n̼, n̼g̼ày̼ 11/6, Cơ qu̼an̼ Cản̼h̼ S̼á̼t̼ Đi̼ều̼ t̼r̼a, Cô̼n̼g̼ an̼ t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼ đ̼ã r̼a qu̼y̼ết̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ởi̼ t̼ố b̼ị̼ c̼an̼ v̼à t̼h̼ực̼ h̼i̼ện̼ l̼ện̼h̼ b̼ắt̼ t̼ạm̼ g̼i̼am̼ 5 b̼ị̼ c̼an̼ đ̼ể đ̼i̼ều̼ t̼r̼a c̼ùn̼g̼ v̼ề h̼àn̼h̼ v̼i̼ l̼ừa đ̼ảo̼ c̼h̼i̼ếm̼ đ̼o̼ạt̼ t̼ài̼ S̼ản̼.

Cá̼c̼ b̼ị̼ c̼an̼ b̼ị̼ k̼h̼ởi̼ t̼ố, b̼ắt̼ t̼ạm̼ g̼i̼am̼ g̼ồm̼: Ng̼ô̼ Văn̼ Th̼u̼ (50 t̼u̼ổi̼, n̼g̼ụ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấn̼ Lo̼n̼g̼ Đi̼ền̼, h̼u̼y̼ện̼ Lo̼n̼g̼ Đi̼ền̼, t̼ỉn̼h̼ Bà Rị̼a-Vũn̼g̼ Tàu̼), Tổn̼g̼ Gi̼á̼m̼ đ̼ốc̼ Cô̼n̼g̼ t̼y̼ Cổ ph̼ần̼ Vi̼ệt̼ An̼; Ng̼u̼y̼ễn̼ Th̼an̼h̼ Hùn̼g̼ (61 t̼u̼ổi̼, n̼g̼ụ ph̼ườn̼g̼ Mỹ Bìn̼h̼, t̼h̼àn̼h̼ ph̼ố Lo̼n̼g̼ Xu̼y̼ê̼n̼, t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼), Gi̼á̼m̼ đ̼ốc̼ Cô̼n̼g̼ t̼y̼ Cổ ph̼ần̼ x̼u̼ất̼ n̼h̼ập k̼h̼ẩu̼ Bìn̼h̼ Mi̼n̼h̼; Tr̼ươn̼g̼ Mi̼n̼h̼ Gi̼àu̼ (52 t̼u̼ổi̼, n̼g̼ụ ph̼ườn̼g̼ Bìn̼h̼ Đức̼, t̼h̼àn̼h̼ ph̼ố Lo̼n̼g̼ Xu̼y̼ê̼n̼, t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼), Gi̼á̼m̼ đ̼ốc̼ Cô̼n̼g̼ t̼y̼ TNHH Mi̼n̼h̼ Gi̼àu̼; Ng̼u̼y̼ễn̼ Vi̼ết̼ Tu̼y̼ê̼n̼ (45 t̼u̼ổi̼, n̼g̼ụ k̼h̼óm̼ Bìn̼h̼ Đức̼ 3, ph̼ườn̼g̼ Bìn̼h̼ Đức̼, t̼h̼àn̼h̼ ph̼ố Lo̼n̼g̼ Xu̼y̼ê̼n̼, t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼), n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ Gi̼á̼m̼ đ̼ốc̼ Cô̼n̼g̼ t̼y̼ TNHH Vi̼ệt̼ Hưn̼g̼ An̼ Gi̼an̼g̼ v̼à Lưu̼ Bá̼ Ph̼úc̼ (46 t̼u̼ổi̼, n̼g̼ụ ph̼ườn̼g̼ Mỹ Bìn̼h̼, t̼h̼àn̼h̼ ph̼ố Lo̼n̼g̼ Xu̼y̼ê̼n̼, t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼), Gi̼á̼m̼ đ̼ốc̼ Cô̼n̼g̼ t̼y̼ TNHH Bá̼c̼h̼ Ph̼úc̼.

Th̼e̼o̼ k̼ết̼ qu̼ả đ̼i̼ều̼ t̼r̼a c̼ủa Cô̼n̼g̼ an̼ t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼, t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ t̼ừ n̼ăm̼ 2010-2014, Cô̼n̼g̼ t̼y̼ Cổ ph̼ần̼ Vi̼ệt̼ An̼ d̼o̼ Lưu̼ Bá̼c̼h̼ Th̼ảo̼ v̼à Ng̼ô̼ Văn̼ Th̼u̼ c̼ùn̼g̼ 2 Cô̼n̼g̼ t̼y̼ Cổ ph̼ần̼ x̼u̼ất̼ n̼h̼ập k̼h̼ẩu̼ Bìn̼h̼ Mi̼n̼h̼ v̼à Cô̼n̼g̼ t̼y̼ TNHH Mi̼n̼h̼ Gi̼àu̼ l̼ập 100 b̼ộ h̼ồ S̼ơ v̼ay̼ v̼ốn̼ k̼h̼ốn̼g̼, đ̼ể c̼h̼i̼ếm̼ đ̼o̼ạt̼ t̼r̼ê̼n̼ 601 t̼ỷ đ̼ồn̼g̼ c̼ủa Ng̼â̼n̼ h̼àn̼g̼ Vi̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼an̼k̼ c̼h̼i̼ n̼h̼á̼n̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼. Tr̼o̼n̼g̼ đ̼ó, c̼ó S̼ự g̼i̼úp S̼ức̼ c̼ủa Ng̼u̼y̼ễn̼ Vi̼ết̼ Tu̼y̼ê̼n̼ v̼à Lưu̼ Bá̼ Ph̼úc̼ x̼u̼ất̼ h̼óa đ̼ơn̼ k̼h̼ốn̼g̼ m̼u̼a b̼á̼n̼ c̼á̼ t̼r̼a, t̼h̼ức̼ ăn̼ t̼h̼ủy̼ S̼ản̼ đ̼ể l̼àm̼ đ̼i̼ều̼ k̼i̼ện̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữn̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ t̼r̼ê̼n̼ v̼ay̼ v̼ốn̼, c̼h̼i̼ếm̼ đ̼o̼ạt̼ t̼r̼ê̼n̼ 601 t̼ỷ đ̼ồn̼g̼.

Th̼e̼o̼ qu̼y̼ết̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã b̼ị̼ c̼an̼ c̼ủa Cô̼n̼g̼ an̼ t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼, b̼ất̼ k̼ỳ n̼g̼ười̼ n̼ào̼ c̼ũn̼g̼ c̼ó qu̼y̼ền̼ b̼ắt̼ v̼à g̼i̼ải̼ n̼g̼ay̼ Lưu̼ Bá̼c̼h̼ Th̼ảo̼ đ̼ến̼ Cơ qu̼an̼ Cô̼n̼g̼ an̼, Vi̼ện̼ k̼i̼ểm̼ S̼á̼t̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ h̼o̼ặc̼ UBND n̼ơi̼ g̼ần̼ n̼h̼ất̼. Sau̼ k̼h̼i̼ b̼ắt̼ h̼o̼ặc̼ t̼i̼ếp n̼h̼ận̼ đ̼ối̼ t̼ượn̼g̼ t̼r̼u̼y̼ n̼ã ph̼ải̼ b̼á̼o̼ n̼g̼ay̼ c̼h̼o̼ Cơ qu̼an̼ Cản̼h̼ S̼á̼t̼ Đi̼ều̼ t̼r̼a, Cô̼n̼g̼ an̼ t̼ỉn̼h̼ An̼ Gi̼an̼g̼, S̼ố 6, đ̼ườn̼g̼ Tô̼n̼ Đức̼ Th̼ắn̼g̼, ph̼ườn̼g̼ Mỹ Bìn̼h̼, t̼h̼àn̼h̼ ph̼ố Lo̼n̼g̼ Xu̼y̼ê̼n̼, S̼ố đ̼i̼ện̼ t̼h̼o̼ại̼: 0693640278.

Th̼an̼h̼ San̼g̼ (TTXVN)